Opis projektu

Projekt pn. „Innowacyjna uczelnia – doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska” finansowany z Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój.
Termin realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.06.2023.
Wartość projektu: 7 094 889,12 zł

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała 7 094 889,12 zł na realizację projektu pn. „Innowacyjna uczelnia – doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska”. Projekt finansowany jest funduszy europejskich ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest doskonalenie działalności akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przez wdrożenie zintegrowanego programu uczelni na rzecz rozwoju regionalnego. Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w regionie Dolnego Śląska.  Wsparciem w ramach projektu objęci są studenci oraz doktoranci (138 osób)  i 130 pracowników DSW. Planujemy poprawę efektywności i jakości edukacji oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w uczelni.

Nowe kierunki studiów i szkoła doktorska

Otworzymy nowe kierunki studiów. Studia rozpoczną się już w 2019 roku. Programy kształcenia wszystkich nowych kierunków konsultowane i na bieżąco weryfikowane są z gronem ekspertów i pracodawcami, tym samym odpowiadają na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

We współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi realizowany jest innowacyjny program szkoły doktorskiej. Doktoranci skorzystają z nowych metod uczenia się i będą mieli możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych projektach badawczych.

Uruchomienie Centrum Doskonalenia Studentów i rozwój działalności Biura Karier

Otworzymy trzy pracownie w ramach nowo powstałego Centrum Doskonalenia Studentów. Zadaniem CDS będą działania ściśle związane z podniesieniem kompetencji studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Powstaną:

  • pracownia BR – podnoszenie kompetencji badawczo-rozwojowych
  • pracownia LLL – podnoszenie kompetencji uczenia się przez całe życie
  • pracownia eduTECH – podnoszenie kompetencji technologicznych

W celu usprawnienia i podniesienia jakości świadczenia usług dla studentów, projekt przewiduje również szkolenia m.in. dla doradców zawodu z Biura Karier DSW. Tego typu formy podnoszące kompetencje przewidziane zostały również dla kadry naukowo-dydaktycznej, zarządzającej i administracji. Wdrożone zostaną nowe narzędzia informatyczne, które usprawnią funkcjonowanie i zarządzanie uczelnią.

Modernizacja pracowni komputerowej, informatyzacja biblioteki oraz wdrożenie platformy e-learningowej

W ramach projektu zmodernizowana będzie biblioteka i pracownia komputerowa. Uruchomiona zostanie platforma internetowa umożliwiająca studentom i pracownikom dostęp do szkoleń w systemie online.