Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała 4 669 770,50 zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (tj. 200 studentów i 30 pracowników), przez dostosowanie programów kształcenia na I, II i III stopniu do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy oraz wyzwań współczesnego świata, a także poprawienia efektywności i jakości edukacji. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań zaplanowanych w projekcie w sześciu modułach.

Nowy kierunek studiów, specjalności i studia doktoranckie

W pierwszym module zaplanowano przygotowanie i realizację nowego kierunku studiów – Media design i marketing wizerunkowy, o specjalności marketing internetowy i media mobilne. Studia wystartują już październiku. Uruchomione zostaną także cztery nowe specjalności w ramach prowadzonych już przez DSW kierunków. Na kierunku Pedagogika wprowadzona zostanie specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki, a także powstanie specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego, w ramach studiów z zakresu Bezpieczeństwa narodowego, zaplanowana jest specjalność: Obrona terytorialna i ochrona ludności, natomiast na Administracji studenci będą mogli wybrać specjalność: E-administracja. Wszystkie działania w ramach tego modułu konsultowane i weryfikowane były z gronem ekspertów i wielu instytucji, tym samym odpowiadają one na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Przygotowany i realizowany będzie również innowacyjny program studiów doktoranckich we współpracy z innymi, zagranicznymi ośrodkami naukowymi z wykorzystaniem nowych metod uczenia się (projektowo-badawczych).

Kursy, szkolenia, staże i wizyty studyjne

W drugim module realizowane będą certyfikowane kursy, szkolenia i warsztaty dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia, z zakresu pierwszej pomocy z możliwością zdobycia stopnia instruktora; pełnego kursu języka migowego; warsztatów z przedsiębiorczości, czy skutecznej komunikacji interpersonalnej. Przewidziana została też realizacja wizyt studyjnych u pracodawców. Kolejny moduł projektu przeznaczony będzie na realizację wysokiej jakości staży dla studentów u pracodawców współpracujących z DSW. Staże będą miały innowacyjną formę tzw. shadowing, coaching, mentoring.

W celu usprawnienia i podniesienia jakości świadczenia usług dla studentów, projekt przewiduje również szkolenia m.in. dla doradców zawodu z Biura Karier DSW. Tego typu formy podnoszące kompetencje przewidziane zostały również dla kadry naukowo-dydaktycznej, zarządzającej i administracji. Wdrożone zostaną również nowe narzędzia informatyczne, które usprawnią funkcjonowanie i zarządzanie uczelnią.

Transmisje online na żywo z konferencji i wydarzeń w DSW!

Kolejną zmianą jest implementacja i zakup systemu wideokonferencji i streamingu. Dzięki temu będzie można uczestniczyć w transmisjach z konferencji, seminariów naukowych, wykładów otwartych, co przyczyni się do promocji I upowszechnienia działań uczelni  w kraju i za granicą oraz umiędzynarodowienia polskiej nauki przez otwarty, darmowy dostęp dla użytkowników chcących być uczestnikami wydarzenia w formie online. Zmodernizowane zostaną także pracownie komputerowe DSW, w których realizowane są zajęcia ze studentami.