Kursy, szkolenia, warsztaty dla studentów

Oferowane formy podnoszenia kompetencji skierowane są do studentów DSW 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich studiujących w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym.

Uczestnicy każdej formy wsparcia w ramach podnoszenia kompetencji zostaną objęci badaniem bilansu kompetencji posiadanych przez uczestnika na wejściu i wyjściu, który pozwoli określić stan i poziom posiadanych kompetencji.

  1. Kurs pierwszej pomocy (12 h; 5 grup; 10-15 os) – certyfikowany kurs pierwszej pomocy pozwoli na zdobycie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy w grupie oraz rozwiązywania problemów.

Pierwszy kurs pierwszej pomocy dla studentów DSW odbył się 23-24.03.2019r.

  1. Kurs polskiego języka migowego (240 h; 2 grupy; 10 os) – znajomość polskiego języka migowego podniesie  kompetencje i wartość studenta na rynku pracy, gdzie wielojęzyczność i znajomość języków obcych innych niż zachodnioeuropejskie jest atutem. Kurs podniesie kompetencje językowe oraz międzykulturowe i uwrażliwi studentów na istnienie mniejszości językowo-kulturowych w Polsce.
  2. Warsztat komunikacji interpersonalnych (90 h; 2 grupy; 10 os) – celem jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne funkcjonowanie we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej.
  3. Wizyty studyjne w firmach i instytucjach branżowych (5 grup; 10 os) – celem wizyty u pracodawcy będzie zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży. Efektem będzie zdobycie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie. 

Pierwsza wizyta studyjna studentów DSW odbyła się 24.11.2018r.

  1. Zadania praktyczne z przedsiębiorczości (3 grupy; 5 os.) – przygotują do efektywnego radzenia sovie na rynku pracy poprzez kształtowanie proaktywnych postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności identyfikowania, tworzenia i realizowania szans na rozwój kariery zawodowej.

Biuro Karier, które działa z myślą o Was i pomaga w rozwoju naukowym oraz w aktywnym wejściu na rynek pracy, oferuje Wam:

PORADNICTWO INDYWIDUALNE:

  • OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH,
  • KONSULTACJE PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV, list motywacyjny, formularze osobowe),
  • REORIENTACJĘ ZAWODOWĄ I WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA,
  • KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODU ORAZ STWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ZE SPECJALNIE OPRACOWANYM PORTFOLIO.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o kontakt mailowy: biuro.karier@dsw.edu.pl lub telefoniczny 71 358 27 68/24.

KONTAKT:

Biuro Karier DSW
ul. Wagonowa 9, pok. 1,3
53-609 Wrocław
tel.: 71 358 27 68/24
e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu RODO