Nowe specjalności

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki – Pedagogika studia I stopnia

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu glottodydaktyki są wielkim atutem na rynku pracy związanym z edukacją. Glottodydaktyka to nauka, która bada procesy uczenia (się) języków obcych. Zatem doskonale przygotowuje do tego, by podnosić kompetencje komunikacyjne uczniów w języku polskim. To bardzo ważne, bo liczba dzieci, które potrzebują (profesjonalnie prowadzonych) dodatkowych zajęć językowo-komunikacyjnych, ciągle rośnie. Dotyczy to dzieci obcokrajowców (głównie imigrantów z Ukrainy), dzieci Polaków powracających z emigracji, dla których polszczyzna jest językiem odziedziczonym lub częściowo przyswojonym, dzieci z mniejszości romskiej – ale nie tylko. Nauczyciel, który wie, jak wspomagać proces nabywania pełnych zdolności komunikacyjnych, może wykorzystać tę wiedzę także w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Nauczanie języka polskiego jako obcego – Pedagogika studia II stopnia

Dla kogo język polski jest obcy? – dla obcokrajowców, którzy pracują w międzynarodowych korporacjach; dla imigrantów, którzy – chcąc uzyskać polskie obywatelstwo – muszą zdać państwowy egzamin poświadczający znajomość polszczyzny; dla dzieci imigrantów, które uczęszczają do polskich szkół. Ale nie tylko! Język polski może być obcy (lub tylko częściowo przyswojony) dla osób z mniejszości narodowych czy kulturowych, jak mniejszość romska, społeczność Głuchych. Podniesieniem kompetencji komunikacyjnych w języku polskim mogą być także zainteresowani członkowie społeczności polonijnych czy powracający z emigracji Polacy, a szczególnie ich dzieci urodzone poza granicami Polski.

Harmonogram semestr I

Obrona terytorialna i ochrona ludności – Bezpieczeństwo narodowe studia  I stopnia

Studia w ramach specjalności obrona terytorialna i ochrona ludności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności w czasie wojny i na wypadek konfliktów zbrojnych, zaistnienia konfliktów podprogowych (np. wojna hybrydowa) oraz zabezpieczenia terytorium kraju dla jednostek operacyjnych, obiektów infrastruktury krytycznej, a także prowadzenia działań nieregularnych i antydywersyjnych. Studenci zostaną zapoznani z przedsięwzięciami o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym i zaopatrzeniowym realizowanymi przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz wyznaczone jednostki organizacyjne.

Harmonogram semestr I

E-administracja – Administracja studia I stopnia

Studia w ramach specjalności e-Administracja realizowane są zgodnie z założeniami cyfryzacji państwa w oparciu o Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) uchwalony przez Radę Ministrów we wrześniu 2016 roku i program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne oraz modernizację i optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Celem studiów na specjalności e-Administracja jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej, prowadzenia przez nich projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego oraz nabycie umiejętności poznawania nowoczesnych technologii, dzięki czemu będą w stanie podnieść jakość świadczonych usług publicznych.

Rekrutacja:

http://dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/?studia=licencjackie

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu RODO