Opis projektu

Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” finansowany z Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój.
Termin realizacji projektu: 01-01-2018 – 31.05.2022.
Wartość projektu: 4 669 770,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 669 770.50   

Celem głównym projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” jest rozwój DSW przez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju uczelni, który przyczyni się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym tj. 200 studentów i 30 pracowników DSW przez dostosowanie programów kształcenia na I, II i III stopniu do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy oraz wyzwań współczesnego świata, a także poprawienia efektywności i jakości i edukacji oraz wsparcia zmian organizacyjnych, technicznych i zarządczych w DSW, które przyczynią się do usprawnienia i poprawienia procesów zarządzania uczelnią w okresie od 01-06-2018 do 31-05-2022.

Główne zadania:

Moduł I.
– Przygotowanie i realizacja nowego kierunku studiów w DSW pt. „Media design i marketing wizerunkowy”
– Przygotowanie i realizacja 4 nowych specjalności w DSW
Moduł II.
Kursy, szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne podnoszące kompetencje uczestników edukacji na poziomie wyższym
Moduł III.
Staże dla studentów
Moduł IV.
Szkolenia ABK
Moduł V.
Studia doktoranckie
Moduł VI.
– Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego: działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni
– Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego: działania podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych
– Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego: wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami

Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią

Główne rezultaty projektu:

 • 3 absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS
 • 20 pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne
 • 105 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • 30 pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS ponieśli swoje kompetencje zarządcze
 • 1 uczelnia, która wdrożyła zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia

Profile

[pie_register_profile]

Login

[pie_register_login]

Podnoszenie kompetencji administracyjnych

W ramach podniesienia kwalifikacji kadry administracyjnej i kadry kierowniczej nastąpi przygotowanie i przeprowadzenie:

 • kurs języka czeskiego;
 • kurs języka angielskiego;
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRINCE2;
 • szkolenie z zakresu pomocy materialnej i obsługi studenta;
 • szkolenie z zakresu prawa pracy;
 • akademia menadżera;
 • szkolenie dla samodzielnego księgowego;
 • szkolenie z zakresu zmian w płacach, ZUS i VAT;
 • szkolenie z zakresu windykacji należności;
 • szkolenie z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym w finansach i księgowości;
 • szkolenie z zakresu zatrudniania i rozliczania pracowników cudzoziemców;
 • szkolenie z zakresu analizy finansowej;
 • szkolenie z zakresu przygotowania profesjonalnego sprawozdania finansowego;
 • szkolenie z zakresu cash flow;
 • szkolenie z zakresu programowania;
 • szkolenie z zakresu zarządzania infrastrukturą IT;
 • szkolenie z zakresu obsługi systemów MS Office w wersji zaawansowanej.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych

Szkolenia kadry dydaktycznej polegają na podniesieniu kompetencji w zakresie innowacyjnych metod nauczania. Wsparcie zostaną objęci pracownicy dydaktyczni DSW min. 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn).

W ramach szkolenia kadry dydaktycznej zostaną przygotowane i zrealizowane szkolenia z zakresu:

 • pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo;
 • tutoring w pracy ze studentami;
 • praca ze studentami głuchymi/niedosłyszącymi;
 • praca ze studentami z dysfunkcją wzroku;
 • praca ze studentami dojrzałymi;
 • głos, gest, skuteczna komunikacja – narzędzia innowacyjnej dydaktyki akademickiej;
 • praca ze studentami on-line (e-learning, m-learning etc.)
 • nowoczesne metody pracy dydaktycznej ze słuchaczami (metoda projektowa, case study etc.)

Szkolenia będą prowadzone w formule warsztatowej, przez specjalistów/praktyków mających doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami nietradycyjnymi.

 

 

Rozwój uczelni

Kursy, szkolenia, warsztaty dla studentów

Oferowane formy podnoszenia kompetencji skierowane są do studentów DSW 4 ostatnich semestrów studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich studiujących w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym.

Uczestnicy każdej formy wsparcia w ramach podnoszenia kompetencji zostaną objęci badaniem bilansu kompetencji posiadanych przez uczestnika na wejściu i wyjściu, który pozwoli określić stan i poziom posiadanych kompetencji.

 1. Kurs pierwszej pomocy (12 h; 5 grup; 10-15 os) – certyfikowany kurs pierwszej pomocy pozwoli na zdobycie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy w grupie oraz rozwiązywania problemów.

Pierwszy kurs pierwszej pomocy dla studentów DSW odbył się 23-24.03.2019r.

 1. Kurs polskiego języka migowego (240 h; 2 grupy; 10 os) – znajomość polskiego języka migowego podniesie  kompetencje i wartość studenta na rynku pracy, gdzie wielojęzyczność i znajomość języków obcych innych niż zachodnioeuropejskie jest atutem. Kurs podniesie kompetencje językowe oraz międzykulturowe i uwrażliwi studentów na istnienie mniejszości językowo-kulturowych w Polsce.
 2. Warsztat komunikacji interpersonalnych (90 h; 2 grupy; 10 os) – celem jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne funkcjonowanie we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej.
 3. Wizyty studyjne w firmach i instytucjach branżowych (5 grup; 10 os) – celem wizyty u pracodawcy będzie zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży. Efektem będzie zdobycie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie. 

Pierwsza wizyta studyjna studentów DSW odbyła się 24.11.2018r.

 1. Zadania praktyczne z przedsiębiorczości (3 grupy; 5 os.) – przygotują do efektywnego radzenia sovie na rynku pracy poprzez kształtowanie proaktywnych postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności identyfikowania, tworzenia i realizowania szans na rozwój kariery zawodowej.

Biuro Karier, które działa z myślą o Was i pomaga w rozwoju naukowym oraz w aktywnym wejściu na rynek pracy, oferuje Wam:

PORADNICTWO INDYWIDUALNE:

 • OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH,
 • KONSULTACJE PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV, list motywacyjny, formularze osobowe),
 • REORIENTACJĘ ZAWODOWĄ I WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA,
 • KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODU ORAZ STWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA ZE SPECJALNIE OPRACOWANYM PORTFOLIO.

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o kontakt mailowy: biuro.karier@dsw.edu.pl lub telefoniczny 71 358 27 68/24.

KONTAKT:

Biuro Karier DSW
ul. Wagonowa 9, pok. 1,3
53-609 Wrocław
tel.: 71 358 27 68/24
e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu RODO

Nowe specjalności

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki – Pedagogika studia I stopnia

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu glottodydaktyki są wielkim atutem na rynku pracy związanym z edukacją. Glottodydaktyka to nauka, która bada procesy uczenia (się) języków obcych. Zatem doskonale przygotowuje do tego, by podnosić kompetencje komunikacyjne uczniów w języku polskim. To bardzo ważne, bo liczba dzieci, które potrzebują (profesjonalnie prowadzonych) dodatkowych zajęć językowo-komunikacyjnych, ciągle rośnie. Dotyczy to dzieci obcokrajowców (głównie imigrantów z Ukrainy), dzieci Polaków powracających z emigracji, dla których polszczyzna jest językiem odziedziczonym lub częściowo przyswojonym, dzieci z mniejszości romskiej – ale nie tylko. Nauczyciel, który wie, jak wspomagać proces nabywania pełnych zdolności komunikacyjnych, może wykorzystać tę wiedzę także w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Nauczanie języka polskiego jako obcego – Pedagogika studia II stopnia

Dla kogo język polski jest obcy? – dla obcokrajowców, którzy pracują w międzynarodowych korporacjach; dla imigrantów, którzy – chcąc uzyskać polskie obywatelstwo – muszą zdać państwowy egzamin poświadczający znajomość polszczyzny; dla dzieci imigrantów, które uczęszczają do polskich szkół. Ale nie tylko! Język polski może być obcy (lub tylko częściowo przyswojony) dla osób z mniejszości narodowych czy kulturowych, jak mniejszość romska, społeczność Głuchych. Podniesieniem kompetencji komunikacyjnych w języku polskim mogą być także zainteresowani członkowie społeczności polonijnych czy powracający z emigracji Polacy, a szczególnie ich dzieci urodzone poza granicami Polski.

Harmonogram semestr I

Obrona terytorialna i ochrona ludności – Bezpieczeństwo narodowe studia  I stopnia

Studia w ramach specjalności obrona terytorialna i ochrona ludności koncentrują się na zagadnieniach dotyczących obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności w czasie wojny i na wypadek konfliktów zbrojnych, zaistnienia konfliktów podprogowych (np. wojna hybrydowa) oraz zabezpieczenia terytorium kraju dla jednostek operacyjnych, obiektów infrastruktury krytycznej, a także prowadzenia działań nieregularnych i antydywersyjnych. Studenci zostaną zapoznani z przedsięwzięciami o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym i zaopatrzeniowym realizowanymi przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz wyznaczone jednostki organizacyjne.

Harmonogram semestr I

E-administracja – Administracja studia I stopnia

Studia w ramach specjalności e-Administracja realizowane są zgodnie z założeniami cyfryzacji państwa w oparciu o Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) uchwalony przez Radę Ministrów we wrześniu 2016 roku i program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne oraz modernizację i optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności. Celem studiów na specjalności e-Administracja jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej, prowadzenia przez nich projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego oraz nabycie umiejętności poznawania nowoczesnych technologii, dzięki czemu będą w stanie podnieść jakość świadczonych usług publicznych.

Rekrutacja:

http://dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/?studia=licencjackie

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu RODO

 

Media design i marketing wizerunkowy

Media design i marketing wizerunkowy – kierunek realizowany na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. Program kierunku realizowany we współpracy z praktykami z otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Grupa docelowa kierunku 25 os. (10K i 15 M): Wsparciem zostaną objęci studenci  I stopnia niestacjonarnych studiów licencjackich na nowo powstałym kierunku na dwóch specjalnościach: marketing internetowy oraz media mobilne.

Studia przygotują do pracy w branży online i mobile marketing, infobrokering i media analysis, e-pr, e-learning i mobile learning, emloyer branding i e-comerce itp. Student zdobędzie także niezbędne umiejętności do prowadzenia własnej działalności z zakresu projektowania mediów, szczególnie mobilnych i internetowych.

Harmonogramy:

semestr I

semestr II

Rekrutacja:

http://dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/media-design-i-marketing-wizerunkowy/

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu RODO

Harmonogram wsparcia

 1. Rekrutacja na kierunek Media design i wizerunek marketingowyczerwiec 2018 – wrzesień 2018
 2. Rekrutacja na specjalności:
 1. Rekrutacja na kursy, szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne czerwiec 2018 – grudzień 2018
 2. Świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego dla studentówczerwiec 2018 – maj 2022
 3. Rekrutacja uczestników studiów doktoranckich czerwiec 2018 – wrzesień 2018

Plan zajęć kierunku Media design i marketing wizerunkowy:

Harmonogram semestr I

Harmonogram semestr II

Plan zajęć na studiach doktoranckich:

Plan zajęć na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego:

Plan zajęć na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, specjalność obrona terytorialna i ochrona ludności:

Kursy i szkolenia dla pracowników administracyjnych:

Kurs języka angielskiego odbywa się przy ul Strzegomskiej 55 w sali 308:

 • poniedziałki godz. 8:00-8:45 i 14:00 – 15:30
 • wtorki godz. 8:00-8:45 i 14:00 – 15:30

Kurs języka czeskiego odbywa się przy ul. Strzegomskiej 55 w sali 308 lub 307:

 • wtorki 8:00-9:30
 • czwartek 8:00-9:30

Szkolenie z zakresu windykacji:

 • 25.10.2018